FU SHAN                          傅山

GAI QI                              改琦

GAO HAI MING                高克明

GAO JIAN FU                   高劍父

GAO KI PU                       高其佩

GAO QI FENG                  高奇峯

GAO THORN HON           高鳯翰

GAO XIANG                      高翔

GAO YOK KI                     高旭奇

GONG YAN                       龔賢

GU GIN LON                     顧見龍

GU LUO                            顧洛

GU YAN                             顧碞

GUAN SHAN YUE             關山月

GUO CHONG SHU           郭忠恕

                                         江行雪霽圖


GUO CHUAN ZHANG      郭傳璋

GUO MO RUO                 郭沫若

GUO WEI QU                   郭味蕖

GUO XI(1)                        郭熈

GUO XI(2)                        秋山行旅圖


HAN GON                        韓幹

                                        牧馬圖


HAN MIN                          韓敏

HE GA YING                    何家英

HE HAO HA                     何海霞

HE SHAO JI                     何紹基

HE TIAN JIAN                  賀天健

HE XIANG NING              何香凝

HEI ZEN                           喜禅

HONG MEI LIM                韓美林

HONG REN                      弘仁

HONG WU                       弘旿

HONG YI                          弘一

HUI CHONG                    恵崇

HU GONG SHOU(1)        胡公夀

HU GONG SHOU(2)

HU SUO TONG                胡瘦棠

HU TE MEI                       胡鉄梅

HU XI GUI                        胡錫珪

HUA JUN MO                   華君武

HUA SAN CHUAN            華三川

HUA YAN                          華嵒

HUANG BIN HONG          黃賓虹

HUANG GONG MONG(1)黃公望

HUANG GONG MONG(2)  天池石壁圖


静學軒網上藝術博物

THE COLLECTORMART ONLINE ART MUSEUM中國書畫 (1)  CHINESE PAINTING 1

JU LIAN                                居廉


JUI YIN                                 巨然


JUI YIN (1)                           秋山訪道圖

JUI YIN (2)                           蕭翼賺蘭亭圖


JUK ZEN                               竹禅

KANG SHENG                      康生

KANG XI                               康恺

KANG YU WAI                      康有為

KE JUI SI                              柯九思

KONG SHAO YUE                孔小瑜

LAI SHAO QI                        頼少其

LAN TAO                               藍濤

LAN YING                             藍瑛

LANG SHI NING                   郎世寧

LEONG KAI                          梁楷(今人)

LEONG KI                            梁琦

LEONG KING FUNG            梁景峯

LEONG SHU NIAN               梁樹年

LEONG TONG SU                梁同書

LEONG YAN                         梁岩

LI FANG YING                      李方膺

LIAN XI                                 蓮溪

LI GAN                                 李衎

LI GONG LUN                      李公麟

LI HONG ZHANG                 李鸿章

LI JIAN                                 李鱓

LI HAN GI                             李翰之

LI KERAN (1)                       李可染

LI KERAN (2)

LI KERAN (3)

LI KU CHAN                         李苦禅

LI SHAO YUN                      李兆銀

LI SI HUN                             李士行

LI ZONG SHAN                    李宗成

LI TRON YI                          李傳義法師

LI XIONG CAI                       黎雄才

LI ZI QIAN                            李子謙

LIN FENG MAN                    林風眠

LIN LIANG                            林良

LINGNAN ARTISTS              嶺南四家合冊

LIN SAN ZHI                         林散之

LIN ZI HUAN                         林子奐

LIU CHUN LUM                    劉春霖

LIU DAI WEI (1)                    劉大為

LIU DAI WEI (2)

LIU DAN ZHAN                     劉旦宅

LIU GU FEI                           劉國輝

LIU HAI SU                           劉海粟

LIU JI YOU                            劉継鹵

LIU KUI LING                        劉奎齢

LIU LING CANG                    劉凌滄

LIU MIN XI                            劉文西

LIU SHAO MAN                    劉小曼

LIU SONG NIAN                   劉松年

LIU YONG                            劉鏞

LOI CHOR ZEN                    來楚生

LONG RUI                            龍瑞

LO SHARE                           老舍

LOU GUAN                          樓觀

LOU SHI BAI                        婁師白

LOU ZI GU                           枊子谷

LU GI                                    陸治

LU HUI                                  陸恢

LU YAN SHAO                       陸儼少

LU YI FAI                              陸抑飛

LUO PIN                               羅聘

LV GI                                     呂紀


MAO ZI TONG                      毛澤東

MEI JUN                               糜準

MEI LAN FANG                    梅蘭芳

MEI QING                             梅清

MI FU                                   米芾

MI YO REN                           米友仁

MIN ZHEN                            閔貞


MISCELLENEOUS ARTWORKS (1)

MISCELLENEOUS ARTWORKS (2)

MISCELLENEOUS ARTWORKS (3)

MISCELLENEOUS ARTWORKS (4)                                                                          

NAN HAI YAN                        南海岩

NI YUAN LO                          倪元璐

NI ZAN                                  倪瓉

NUN MUY                             冷

BA DAI                              八大山人

BAI HUA                           白驊

BAI XUE SHI                     白雪石

BAO SHI CHEN                包世臣

BIAN SHOU MIN              邊夀民

BUDDA  PAINTINGS(1)    佛畫

BUDDA  PAINTINGS(2)

BUDDA  PAINTINGS(3)

CAO HUD JIA                   曹克家

CHEN DA YU                    陳大羽

CHEN PEI QUI                  陳佩秋

CHEN XI JONG                陳子荘

CI XI                                 慈禧太后      CHEN CHUN(TAO FU)     陳淳

                                       (道復)

CHEN DU XIU                   陳獨秀

CHEN FU SANG               陳傅成

CHEN GI FAI                    陳之佛

CHEN HONG SHOU         陳鴻夀

CHEN JEN                        程璋

CHEN SHAO MEI             陳少梅

CHEN SHI FA                   程十髪

CHEN SHI ZENG              陳師曾

CHEN YU PU                    陳玉圃

CHEN YONG                    陳容

                                         九龍圖


CHEN ZI FEN                   陳子奮

CUI YU DERT                   崔如琢

CUI ZI FAN                       崔子范

DA CHONG KWONG        笪重光

DAI DUN BENG                戴敦邦

DAI MIN JIN                      戴文進

DAI XI                               戴煕

DENG SAN MAO              鄧散木

DENG SHI RU                  鄧石如

DENG YO YU                   鄧友如

DING KOON PENG          丁觀鹏

DING YAN YONG             丁衍庸

DING YUN PENG             丁雲鵩

DON SHI                           冬雪

DONG BON DA                董邦達

DONG GAO                      董誥

DONG QI CHENG            董其昌

DONG SHOU PING(1)     董夀平

DONG SHOU PING (2)

DONG SHOU PING(VIDEO)


DONG YUAN(1)               董源(北苑)

DONG YUAN(2)               溪岸圖

                                  江堤晩景圖

DU YUET SANG               杜月生

DU ZI LING                      杜滋龄

FAN KUAN(1)                   范寛(中立)

FAN KUAN(2)                   溪山行旅圖

FAN KUAN(3)                   雪景寒林圖

FAN KUAN(4)                   雪山樓閣圖

FAN KUAN(5)                   臨江獨坐圖


FAN QI                              樊圻

FAN ZENG                        范曾

FANG JI JONG                 方濟衆

FENG CHAO RAN            馮超然

FENG DAI ZHONG           馮大中

FENG YAN                        范揚

FENG ZI KAI                     豐子凱

FEI DAN XU                      費丹旭

FEI YI GAN                       費以耕

FU BAO SHI(1)                傅抱石

FU BAO SHI(2)

FU BAO SHI(3)