BA DAI                               八大山人

BAI HUA                             白驊

BAI XUE SHI                        白雪石

BAO SHI CHEN                    包世臣

BIAN SHOU MIN                  邊夀民

BUDDA  PAINTINGS(1)        佛畫

BUDDA  PAINTINGS(2)

BUDDA  PAINTINGS(3)

CAO HUD JIA                      曹克家

CHEN DA YU                      陳大羽

CHEN PEI QUI                     陳佩秋

CHEN XI JONG                    陳子荘

CI XI                                  慈禧太后 CHEN CHUN(TAO FU)         陳淳

                                       (道復)

CHEN DU XIU                     陳獨秀

CHEN FU SANG                  陳傅成

CHEN GI FAI                       陳之佛

CHEN HONG SHOU             陳鴻夀

CHEN JEN                           程璋

CHEN SHAO MEI                 陳少梅

CHEN SHI FA                      程十髪

CHEN SHI ZENG                  陳師曾

CHEN YU PU                       陳玉圃

CHEN YONG                       陳容

                                         九龍圖


CHEN ZI FEN                      陳子奮

CUI YU DERT                      崔如琢

CUI ZI FAN                         崔子范

DA CHONG KWONG           笪重光

DAI DUN BENG                   戴敦邦

DAI MIN JIN                        戴文進

DAI XI                                 戴煕

DENG SAN MAO                  鄧散木

DENG SHI RU                       鄧石如

DENG YO YU                       鄧友如

DING KOON PENG               丁觀鹏

DING YAN YONG                 丁衍庸

DING YUN PENG                  丁雲鵩

DON SHI                             冬雪

DONG BON DA                    董邦達

DONG GAO                         董誥

DONG QI CHENG                 董其昌

DONG SHOU PING(1)           董夀平

DONG SHOU PING (2)

DONG SHOU PING(VIDEO)


DONG YUAN(1)                   董源

                                        (北苑)

DONG YUAN(2)                   溪岸圖

                                       江堤晩景圖

DU YUET SANG                   杜月生

DU ZI LING                         杜滋龄

FAN KUAN(1)                      范寛

                                        (中立)

FAN KUAN(2)                   溪山行旅圖

FAN KUAN(3)                   雪景寒林圖

FAN KUAN(4)                   雪山樓閣圖

FAN KUAN(5)                   臨江獨坐圖


FAN QI                                樊圻

FAN ZENG                           范曾

FANG JI JONG                      方濟衆

FENG CHAO RAN                 馮超然

FENG DAI ZHONG                馮大中

FENG YAN                           范揚

FENG ZI KAI                         豐子凱

FEI DAN XU                         費丹旭

FEI YI GAN                          費以耕

FU BAO SHI(1)                     傅抱石

FU BAO SHI(2)

FU BAO SHI(3)
中國書畫 (1)  CHINESE PAINTING 1


静學軒網上藝術博物

THE COLLECTORMART ONLINE ART MUSEUM
FU SHAN                             傅山

GAI QI                                 改琦

GAO HAI MING                    高克明

GAO JIAN FU                       高劍父

GAO KI PU                          高其佩

GAO QI FENG                      高奇峯

GAO THORN HON               高鳯翰

GAO XIANG                         高翔

GAO YOK KI                        高旭奇

GONG YAN                          龔賢

GU GIN LON                        顧見龍

GU LUO                               顧洛

GU YAN                               顧碞

GUAN SHAN YUE                 關山月

GUO CHONG SHU                郭忠恕

                                        江行雪霽圖


GUO CHUAN ZHANG           郭傳璋

GUO MO RUO                     郭沫若

GUO WEI QU                       郭味蕖

GUO XI(1)                           郭熈

GUO XI(2)                        秋山行旅圖


HAN GON                            韓幹

                                           牧馬圖


HAN MIN                             韓敏

HE GA YING                         何家英

HE HAO HA                         何海霞

HE SHAO JI                          何紹基

HE TIAN JIAN                       賀天健

HE XIANG NING                   何香凝

HEI ZEN                               喜禅

HONG MEI LIM                     韓美林

HONG REN                           弘仁

HONG WU                            弘旿

HONG YI                              弘一

HUI CHONG                         恵崇

HU GONG SHOU(1)              胡公夀

HU GONG SHOU(2)

HU SUO TONG                     胡瘦棠

HU TE MEI                           胡鉄梅

HU XI GUI                            胡錫珪

HUA JUN MO                       華君武

HUA SAN CHUAN                 華三川

HUA YAN                             華嵒

HUANG BIN HONG               黃賓虹

HUANG GONG MONG(1)      黃公望

HUANG GONG MONG(2)    天池石壁圖JU LIAN                                 居廉


JUI YIN                                 巨然


JUI YIN (1)                           秋山訪道圖

JUI YIN (2)                           蕭翼賺蘭亭圖


JUK ZEN                                竹禅

KANG SHENG                        康生

KANG XI                               康恺

KANG YU WAI                       康有為

KE JUI SI                               柯九思

KONG SHAO YUE                  孔小瑜

LAI SHAO QI                         頼少其

LAN TAO                              藍濤

LAN YING                             藍瑛

LANG SHI NING                     郎世寧

LEONG KAI                            梁楷

                                          (今人)

LEONG KI                              梁琦

LEONG KING FUNG                梁景峯

LEONG SHU NIAN                  梁樹年

LEONG TONG SU                   梁同書

LEONG YAN                           梁岩

LI FANG YING                        李方膺

LIAN XI                                 蓮溪

LI GAN                                  李衎

LI GONG LUN                        李公麟

LI HONG ZHANG                   李鸿章

LI JIAN                                  李鱓

LI HAN GI                             李翰之

LI KERAN (1)                         李可染

LI KERAN (2)

LI KERAN (3)

LI KU CHAN                          李苦禅

LI SHAO YUN                        李兆銀

LI SI HUN                              李士行

LI ZONG SHAN                      李宗成

LI TRON YI                            李傳義法師

LI XIONG CAI                        黎雄才

LI ZI QIAN                            李子謙

LIN FENG MAN                      林風眠

LIN LIANG                             林良

LINGNAN ARTISTS              嶺南四家合冊

LIN SAN ZHI                          林散之

LIN YONG                             林墉

LIN ZI HUAN                          林子奐

LIU CHUN LUM                      劉春霖

LIU DAI WEI (1)                      劉大為

LIU DAI WEI (2)

LIU DAN ZHAN                      劉旦宅

LIU GUAN DAO                      劉貫道

LIU GU FEI                             劉國輝

LIU HAI SU                            劉海粟

LIU JI YOU                             劉継鹵

LIU KUI LING                         劉奎齢

LIU LING CANG                     劉凌滄

LIU MIN XI                             劉文西

LIU SHAO MAN                      劉小曼

LIU SONG NIAN                     劉松年

LIU YONG                              劉鏞

LOI CHOR ZEN                      來楚生

LONG RUI                             龍瑞

LO SHARE                             老舍

LOU GUAN                            樓觀

LOU SHI BAI                          婁師白

LOU ZI GU                            枊子谷

LU GI                                    陸治

LU HUI                                  陸恢

LU YAN SHAO                       陸儼少

LU YI FAI                              陸抑飛

LUO PIN                                羅聘

LV GI                                    呂紀

MA MEN DIN                        馬文典

MAO ZI TONG                      毛澤東

MEI JUN                               糜準

MEI LAN FANG                    梅蘭芳

MEI QING                             梅清

MI FU                                   米芾

MI YO REN                           米友仁

MIN ZHEN                            閔貞


MISCELLENEOUS ARTWORKS (1)

MISCELLENEOUS ARTWORKS (2)

MISCELLENEOUS ARTWORKS (3)

MISCELLENEOUS ARTWORKS (4)                                                                          

NAN HAI YAN                        南海岩

NI YUAN LO                          倪元璐

NI ZAN                                  倪瓉

NUN MUY                              冷

​​ 


                                              
.